Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering

In principe draagt een rechtspersoon zelf de financiële risico’s van het ondernemen. In sommige gevallen echter kunnen ook de bestuurders, commissarissen en toezichthouders persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor de financiële gevolgen van hun handelingen.

Op grond van een onrechtmatige daad konden bestuurders, commissarissen en toezichthouders altijd al persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Door de invoering van de zogenaamde Anti-misbruikwetten, de Invorderingswet en de wijziging in het Wetboek van Strafrecht is het aansprakelijkheidsrisico voor deze personen aanzienlijk vergroot. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een grotere claimbewustheid en een grotere betrokkenheid van aandeelhouders bij het beleid van de ondernemingen, hebben hier ook aan bijgedragen.

Wetgeving

In de wetgeving is geregeld dat iedere bestuurder en commissaris hoofdelijk aansprakelijk is voor gemaakte fouten. Dit betekent dat een fout van een enkele bestuurder en/of commissaris kan leiden tot aansprakelijkstelling van ieder ander lid van de raad van bestuur en raad van commissarissen of toezichthouders.

De Anti-misbruikwetgeving is in beginsel van toepassing op frauduleus handelende, roekeloze of slecht functionerende bestuurders en commissarissen. Het komt echter ook voor dat goedwillende bestuurders, commissarissen en toezichthouders worden geconfronteerd met schadeclaims.

Hoewel de vaststelling en uitvoering van het beleid van de onderneming bij het bestuur ligt, worden ook commissarissen en toezichthouders steeds vaker aansprakelijk gesteld vanwege het tekortschieten in hun taak om toezicht te houden.

Wat dekt een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering dekt de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een commissaris, toezichthouder of bestuurder in verband met vermeend of gebleken “foutief” handelen of nalaten te handelen. De verdedigingskosten worden vergoed ongeacht of het een terechte of onterechte aanspraak betreft. Als de betreffende commissaris, toezichthouder of bestuurder inderdaad aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij eveneens vergoed onder de polis.

Kortom, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen.

Wie zijn verzekerd?

  • de bestuurders, commissarissen en toezicht houders van verzekeringnemer en van hun dochterondernemingen;
  • medebeleidsbepalers;
  • vertegenwoordigers van managementvennootschappen;
  • werknemers (in bepaalde gevallen)

Wat wordt onder “aanspraak” verstaan?

Naast een vordering tot financiële schadevergoeding wordt onder aanspraak eveneens verstaan: een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke vervolging, een uitleveringsprocedure en een procedure van administratieve of toezichthoudende aard.

Wat wordt er onder schade verstaan?

Naast de verdedigingskosten wordt onder schade eveneens verstaan: wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding toegewezen middels een gerechtelijke uitspraak of middels arbitrage en bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van een schikking.

Wat gebeurt er als de vennootschap een dochteronderneming verkoopt?

In dat geval blijft de dekking voor de bestuurders en commissarissen van deze verkochte onderneming van kracht voor bestuursfouten begaan voor de datum van verkoop.

Wie kunnen er een aanspraak indienen?

De fiscus, bedrijfsverenigingen, aandeelhouders, crediteuren, werknemers, klanten en ieder ander die schade heeft geleden.

Wat gebeurt er als de vennootschap een andere vennootschap overneemt dan wel opricht?

Er is automatisch dekking voor de commissarissen en bestuurders van de nieuwe deelneming voor bestuursfouten gemaakt na de datum van overname dan wel oprichting.

Wat gebeurt er als de rechtspersoon fuseert of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon? 

 De verzekering blijft onverminderd van kracht voor bestuursfouten begaan voor de datum van fusie of overname. De verzekering wordt automatisch beëindigd aan het einde van de verzekeringstermijn. Aansluitend kan een uitloopdekking worden gekocht.

Neem contact met ons op

Als u kiest voor Estic Insurance B.V. krijgt u:


Snelheid en effectiviteit

We reageren snel en effectief in het geval van een schade en doen ons uiterste best om het juiste resultaat voor uw bedrijf te bewerkstelligen.


Ervaring en expertise

Met onze diepgaande productkennis zoeken we altijd naar de meest slimme oplossing voor uw situatie.


Een klantgerichte benadering

We plaatsen u in het middelpunt van ons werk en ontwikkelen voorstellen proposities die eerlijk, relevant en nuttig zijn.


Langdurige relaties

Wij richten ons op de lange termijn en streven ernaar om langdurige relaties met onze klanten aan te gaan.


Uitgebreid productaanbod

Wij zijn een intermediair voor al uw verzekerings vereisten, waardoor u snel en gemakkelijk een verzekering kunt afsluiten.


Gemakkelijke toegang

Onze communicatielijnen zijn kort: u handelt rechtstreeks met de juiste persoon.